Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens ten behoeve van de (financiële)administratie worden beveiligd opgeslagen. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:  ◦ NAW-gegevens verzekerde  ◦ Geboortedatum verzekerde  ◦ Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling) • Persoonsgegevens worden analoog opgeslagen in het cliëntendossier.

Het is de wettelijke plicht (WGBO) van de GZ-Haptotherapeut om een dossier aan te leggen. Persoonsgegevens en medische gegevens dienen voor dit cliëntendossier te worden opgeslagen. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidssituatie en gegevens/verslagen met betrekking tot de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die de therapeut, na expliciete mondelinge toestemming, opvraagt bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij mij het verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

◦ Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij samenwerking met een andere behandelaar of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

◦ Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

◦ Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

De therapeut is als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of andere vormen van informatievoorziening vanuit Praktijk Kirsten Dob.

 

Naam:

Woonplaats:

Handtekening:

 ©2024 Kirstendob.nl Alle rechten voorberhouden.   Privacyverklaring  |   Algemene Voorwaarden

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?